Information om våra trygghetskameror

Willhem fokuserar på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Som en del i detta arbete använder vi, i ett fåtal av våra fastigheter, kamerabevakning för att förebygga och förhindra skadegörelse, brottslig verksamhet, att obehöriga personer vistas i boendemiljön eller åsidosättande av god ordning. 

Vår kamerabevakning innebär att vi behandlar personuppgifter om dig som filmas av våra kameror. Kameror monteras i exempelvis p-hus, källare, entréer eller andra ställen i och runt våra fastigheter där vi har gjort bedömningen att detta behov finns. Nedan hittar du en mer detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i samband med vår kamerabevakning. Denna information gäller dig som:

  • är vår hyresgäst;
  • besöker en hyresgäst;
  • arbetar hos oss;
  • är vår leverantör, entreprenör eller partner;
  • har föräldraansvar för ett barn som vistas på den kamerabevakade platsen; eller
  • annars vistas på den kamerabevakade platsen.

Rättslig grund och ändamål

Willhem behandlar de personuppgifter som vi har samlat in genom vår kamerabevakning för att kunna ge våra anställda en säker arbetsmiljö samt skapa trygghet för boende och besökare.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att skydda vår egendom genom att kunna förbereda och utreda eventuella anspråk, t.ex. för att kunna driva ett försäkringsärende eller skadeståndsanspråk.

Om du är vår hyresgäst och kamerabevakningen ger oss underlag för att du agerar i strid med ditt hyreskontrakt kommer vi även behandla dina personuppgifter på inspelat material för att säkerställa att våra ordningsföreskrifter och god ordning inte åsidosätts i förhållande till användning av soprum och andra gemensamma ytor.

Behandlingarna ovan grundas på en intresseavvägning där vi gjort bedömningen att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för ovan angivna ändamål väger tyngre än ditt intresse eller grundläggande rättigheter och friheter.

I vissa fall lämnar vi ut och/eller lagrar inspelat material från vår kamerabevakning efter begäran från polis eller annan brottsutredande myndighet. Vi gör detta när utlämnande och/eller lagring är nödvändig för att följa myndighetsbeslut.

Behandlingen grundas på att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

För att minimera risken för intrång i den personliga integriteten har vi bland annat valt att ha en kort lagringstid för det inspelade materialet, se till att enbart ett fåtal personer har tillgång till det inspelade materialet och ha rutiner för hur inspelat material får hanteras.

Lagringsperioder

Inspelat material från vår kamerabevakning kommer att lagras som längst i 14 dagar från inspelningsdatum, om inget inträffar som gör att vi behöver lagra materialet under en längre tid, exempelvis för att kunna tillvarata våra rättigheter eller göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Material som brottsutredande myndighet kräver att vi lämnar ut och/eller lagrar enligt myndighetsbeslut kommer att lagras så länge det krävs för att tillgodose ett sådant beslut.

Utlämning av personuppgifter

Willhem är restriktiva med att lämna ut dina personuppgifter till part utanför Willhem och gör det i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som hyresvärd. Detta innebär att de som hjälper oss med vår kamerabevakning, såsom exempelvis vårt säkerhetsföretag och IT-leverantör, har tillgång till inspelat material. Dessa kommer behandla detta material i egenskap av vårt personuppgiftsbiträde vilket innebär att de endast behandlar dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Inspelat material lämnas även ut till myndighet, kommun eller annan part vid utredning av eventuellt brott eller i de fall detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Inga personuppgifter överförs till land utanför EU/EES och i de undantagsfall detta sker ingås avtal med leverantören för en säker överföring.

Dina rättigheter

Willhem arbetar aktivt med att säkerställa att vi endast behandlar korrekta personuppgifter. Du som återfinns i inspelat material har rätt till rättelse genom att få felaktiga personuppgifter rättade och komplettera ofullständiga personuppgifter, t.ex. om tidsangivelsen i materialet inte stämmer.

Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning, exempelvis om du tror att vi behandlar felaktiga personuppgifter. Du har också rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att de inte är korrekta. Då kan vi begränsa vår behandling under tiden för vår kontroll om personuppgifterna är felaktiga eller inte.

Du har rätt till tillgång genom att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och, om så är fallet, rätt att få information om hur personuppgifterna behandlas (exempelvis information om ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller). Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar. I dessa fall behöver din begäran bland annat innehålla uppgifter som gör att vi kan identifiera dig i inspelat material.

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Sådana förutsättningar föreligger exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.

Kontaktuppgifter

Willhem AB (publ), org.nr. 556797–1295, med dotterbolag, är tillsammans personuppgiftsansvariga (se fullständig lista på dotterbolag i senaste årsredovisning) för behandling av personuppgifter för inspelat material.

Om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling eller vill utnyttja några av dina rättigheter vänligen kontakta oss via epost på gdpr@willhem.se, post: Att: Dataskyddsombud, Willhem AB, Box 53137, 400 15 Göteborg eller telefon: 031-788 70 00. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@willhem.se.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt att kontakta Datainspektionen.

Senast uppdaterad 2020-09-15