Sekretesspolicy

Tack för att du använder våra tjänster och webbsidor. Denna information gäller för dig som använder dig av Willhems hemsida, app eller sociala medier. All behandling av personuppgifter inom Willhem med dotterbolag sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

När du besöker vår webbplats, app eller sociala medier kan dina personuppgifter behöva behandlas av oss. Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna erbjuda dig god service, erbjuda en säker och enkel användning av vår hemsida och för marknadsföringsändamål. Vi kan komma att behandla följande typer av personuppgifter (beroende på vilka tjänster hos oss du väljer att använda): cookies, IP-adress, webbläsarinformation, information om enheten du använder och information om hur du navigerar på vår hemsida eller annan information som vi mottar från dig genom din kontakt med oss via våra kanaler.

Den rättsliga grunden för behandlingen är en intresseavvägning där Willhems berättigade intresse av att marknadsföra, svara på frågor, analysera användningen av vår webbplats och utveckla den vidare väger tyngre än eventuella risker för din personliga integritet som kan tänkas följa av denna typ av personuppgiftsbehandlingar.

Cookies

På willhem.se använder vi cookies för att se hur våra besökare använder våra webbplatser, så att de kan fungera korrekt, utvecklas och bli mer relevanta. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter gällande cookies är samtycke. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Syfte med lagringscookies är att ge hemsidebesökaren en bra funktionalitet och upplevelse på hemsidan. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök. 

Willhem.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar. I dessa cookies kan t.ex. IP-adresser, enhetsinformation, webbläsarinformation och liknande information sparas.

Om du inte vill att denna information ska registreras när du besöker willhem.se kan du ta bort dem i din webbläsares inställningar. Via din webbläsare kan du både radera cookies samt stänga av möjligheten att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på hemsidan sluta att fungera.

Vi använder även cookies utgivna av tredje part för att ge dig mer relevant information. Dessutom samlar vi statistik över hur våra sidor används för att förbättra din användarupplevelse, och använder cookies för att följa hur användare navigerar på vår webbplats. Informationen i våra cookies anonymiseras innan de skickas till en tredje part, vilket innebär att vi inte kan identifiera dig som person genom denna information.

Lagringsperioder

Willhem behåller inte dina personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamål med behandlingen. Personuppgifter som samlas in via cookies på vår webbplats lagras under olika tidsperioder beroende på vilken typ av cookie som informationen samlas in genom. I vissa fall måste vi spara särskild information enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen och om det finns misstanke om otillåtligt nyttjande av våra tjänster förbehåller vi oss rätten att spara uppgifterna så länge som det är nödvändigt för utredning av ärendet. 

Utlämning av personuppgifter

Willhem är restriktiva med att lämna ut dina personuppgifter till part utanför Willhem och gör det i de fall det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till dig. Personuppgifter kan behöva delas med ett fåtal företag som tillhandahåller de verktyg som vi använder på vår hemsida, exempelvis för att mäta statistik, såsom Google Analytics. Vi kommer inte dela personuppgifter med tredje part på ett sätt som möjliggör för sådana tredje parter att använda personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål i relation till dig såsom privatperson utan endast till dig i rollen som Willhems hyresgäst. Uppgifter lämnas även ut till myndigheter, kommuner eller annan part i de fall detta krävs enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Personuppgifterna kommer huvudsakligen behandlas inom EU/EES. I de undantagsfall personuppgifter behandlas utanför EU/EES ingås särskilt avtal med leverantören för en säker överföring.

Dina rättigheter

Willhem arbetar aktivt med att säkerställa att vi har korrekta personuppgifter. Som registrerad hos Willhem har du rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga. Du kan kontakta kundsupport på telefon eller oss på gdpr@willhem.se för att få hjälp med att uppdatera eller, i vissa fall, radera dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen begränsas. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke och stänga av användningen av cookies, för mer information om hur du blockerar eller tar bort cookies, se ovan under ”Cookies”.

Du har även rätt att begära att få ut dina personuppgifter, när det är tekniskt möjligt, i syfte att överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig. Som registrerad kan du en gång per kalenderår begära att få ett kostnadsfritt registerutdrag innehållande de personuppgifter som finns registrerade i våra system; kontakta gdpr@willhem.se med eventuell begäran om registerutdrag eller korrigering av personuppgifter.

Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

Willhem strävar efter att ha en hög nivå när det gäller skydd av dina personuppgifter. Det innebär bl. a att Willhems anställda och leverantörer endast får tillgång till dina personuppgifter om det behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden. Det innebär även att vi aktivt arbetar med att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst och säkra de system som används. Samtliga av Willhems anställda har genomgått utbildning med kompetenstest i Dataskyddsförordningen och Willhem anlitar externa leverantörer av IT-säkerhet och informationssäkerhet för att kontinuerligt förbättra hanteringen av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Willhem AB (publ), org.nr. 556797–1295, med dotterbolag, är tillsammans personuppgiftsansvariga (se fullständig lista på dotterbolag i senaste årsredovisning) för behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta oss: Att: Dataskyddsombud, Willhem AB, Box 53137, 400 15 Göteborg, telefon: 031-788 70 00. Dataskyddsombud hos Willhem: dataskyddsombud@willhem.se

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt att kontakta tillsynsmyndigheten.

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftshantering och den senaste versionen av policyn finns tillgänglig på vår hemsida.

Uppdaterad 2021-10-18